CHRISTIAN JAVIER BUNGE

E-Mail: cjbunge@blsva.com

SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE

Tel: 52521810

E-Mail: svaurnague@blsva.com

GUIDO BUONOMO

Tel: 52521812

E-Mail: gbuonomo@blsva.com

JAVIER SARAVIA

Tel: 52521802

E-Mail: javiersarav@blsva.com

DANIELA ALBARRACIN

Tel: 52521802

E-mail: dalbarracin@blsva.com

NICOLAS CHIALE

Tel: 52521803

E-Mail: nchiale@blsva.com

LEONEL JUIZ

Tel: 52521804

E-Mail: ljuiz@blsva.com

LISA SABATINI

Tel: 52521808

E-Mail: lsabatini@blvsa.com